Khách hàng mua hàng tại Roots được hưởng quyền lợi gói quà miễn phí tại Siêu thị với các điều kiện sau:

a. Hóa đơn mua hàng có giá trị 500.000 VND trở lên;

b. Không áp dụng đối với nhóm hàng bảo quản trong điều kiện đặc biệt;

c. Không áp dụng cho sản phẩm mua ngoài siêu thị.