0 Shares 752 Views
00:00:00
16 Oct

Tìm hiểu phát biểu có điều kiện trong PHP

facebook-profile-picture
27 Tháng Sáu, 2017

Các phát biểu có điều kiện trong PHP:

  • IF (điều kiện) { câu lệnh; }
  • IF (điều kiện) { câu lệnh; }ELSE { câu lệnh }
  • IF (điều kiện) { câu lệnh; }ELSEIF { câu lệnh; }
  • Switch (điều kiện){ case Value: Câu lệnh; break; }
  • While (điều kiện)
  • DoWhile (điều kiện)
  • Break
  • Continue

Phát biểu IF (điều kiện) { câu lệnh; }

Sử dụng phát biểu IF để kiểm tra điều kiện đã đặt ra, nếu điều kiện là đúng (true) sẽ thực thi lệnh bên trong IF nếu điều kiện là sai (false) sẽ không thực thi lệnh bên trong IF .

Ví dụ có 2 biến $a$b. Đặt điều kiện nếu $a lớn hơn $b ($a>$b) thì xuất ra màn hình $a-$b. Nếu $a nhỏ hơn $b ($a<$b) thì xuất ra màn hình $b-$a.

Phát biểu IF (điều kiện) { câu lệnh; }ELSE { câu lệnh; }

Sử dụng phát biểu IF ELSE để kiểm tra điều kiện đã đặt ra. Nếu điều kiện là đúng (true) thì sẽ thực thi lệnh bên trong IF, Nếu điều kiện là sai (false) sẽ thực thi lệnh bên trong ELSE.

Ví dụ có 2 biến $a$b. Đặt điều kiện nếu $a lớn hơn $b ($a>$b) thì xuất ra màn hình $a-$b. Nếu $a không lớn hơn $b thì xuất ra màn hình $b-$a.

Phát biểu ELSEIF

Phát biểu ELSEIF được sử dụng khi có nhiều điều kiện cần lựa chọn.

Ví dụ có 2 biến $a$b. Đặt điều kiện nếu $a lớn hơn $b ($a>$b) thì xuất ra màn hình $a-$b. Nếu $a bằng $b ($a==$b) thì xuất ra màn hình kết quả là 0. Nếu $a không lớn hơn hoặc bằng $b thì xuất ra màn hình $b-$a.

Phát biểu Switch (điều kiện)

Phát biểu Switch cũng giống như phát biểu ELSEIF, được sử dụng khi có nhiều điều kiện cần lựa chọn.

Cấu trúc Switch

Tại mỗi dòng lệnh lựa chọn case nó sẽ so sánh xem điều kiện truyền vào có bằng biến điều kiện tại case (Value1, Value2,…) hay không. Nếu bằng sẽ thực thi câu lệnh tại case đó. Sau khi thực thi lệnh tại case đó, để thoát khỏi switch ta sẽ dùng lệnh Break. Khi không có case nào thỏa điều kiện truyền vào, câu lệnh tại default sẽ được thực thi.

Phát biểu while (điều kiện)

Phát biểu while thực thi những câu lệnh trong while khi điều kiện có giá trị true.

Phát biểu do while

Phát biểu do while cho phép duyệt và kiểm tra điều kiện sau khi thực thi câu lệnh lần thứ nhất, điều này có nghĩ là ít nhất một lần câu lệnh được thực thi.

Phát biểu For

Phát biểu for dùng cho vòng lặp có giới hạn cho trước.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.