0 Shares 1510 Views
00:00:00
16 Oct

Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpMyAdmin

facebook-profile-picture
17 Tháng Bảy, 2017

Truy cập vào phpMyAdmin

Để truy cập vào phpMyAdmin bạn thực hiện như sau: truy cập vào đường dẫn http://localhost/phpmyadmin/. Điền Username và Password sau đó chọn Go.

Chú ý: Nếu bạn đã thay đổi port của phpMyAdmin thì đường dẫn truy cập sẽ là http://localhost:port/phpmyadmin/ ví dụ port 81 đường dẫn là http://localhost:81/phpmyadmin/

Sau khi đăng nhập thành công giao diện phpMyAdmin hiển thị như sau

Tạo Database (cơ sở dữ liệu) mới

Bước 1: Bạn chọn New.

Bước 2: Bạn điện tên CSDL muốn tạo tại Database name. Tại mục Collation bạn chọn utf8_unicode_ci để có thể hiển thị tốt tiếng việt. Sau đó chọn Create tạo CSDL. Ví dụ tạo CSDL với tên wordpress.

Chỉnh sửa Database (cơ sở dữ liệu)

Để chỉnh sửa database: Chọn database cần sửa và chọn Operations.

Giao diện chỉnh sửa của database như sau

1.Create table: Tạo Table (bảng dữ liệu).

2.Rename database to: Sửa tên database.

3.Remove database: Xóa database.

4.Copy database to: Sao chép database.

Sao lưu và phục hồi Database (cơ sở dữ liệu)

1.Sao lưu database

Để phục hồi database. Chọn Export.

Chọn Quick – display only the minimal options (Chọn Custom – display all possible options nếu bạn cần tùy chỉnh thêm) và chọn Go để bắt đầu sao lưu database.

2.Phục hồi database

Để phục hồi database. Chọn Import.

Chọn tệp CSDL sau đó chọn Go.

Tạo Table (bảng dữ liệu)

Bước 1: Bạn chọn CSDL cần thêm table. Điền tên table tại mục Name. Điền số cột dữ liệu tại Number of columns. Ví dụ tạo bảng hocsinh cố 3 cột dữ liệu. Sau đó chọn Go.

Bước 2: Khai báo tên, kiểu dữ liệu và những thuộc tính cho cột dữ liệu. Sau đó chọn Save.

Chỉnh sửa Table (bảng dữ liệu)

1.Thêm cột dữ liệu

Để thêm cột dữ liệu vào bảng đã tạo: Chọn CSDL, chọn mở rộng bằng cách click bảng dữ liệu cần thêm cột dữ liệu. Điền số lượng cột cần thêm vào mục Add, chọn vị trí cột dữ liệu sau khi thêm vào tại column(s). Chọn Go để đến giao diện khai báo tên, kiểu dữ liệu và những thuộc tính cho cột dữ liệu. Sau đó chọn Save.

2.Xóa cột dữ liệu

Để xóa cột dữ liệu bảng đã tạo: Chọn CSDL, chọn mở rộng bằng cách click bảng dữ liệu cần thêm cột dữ liệu. Muốn xóa cột dữ liệu nào thì chọn Drop tại dòng đó và chọn OK.

3.Sửa cột dữ liệu

Để sửa cột dữ liệu bảng đã tạo: Chọn CSDL, chọn mở rộng bằng cách click bảng dữ liệu cần thêm cột dữ liệu. Muốn sửa cột dữ liệu nào thì chọn Change tại dòng đó. Chỉnh sửa tên, kiểu dữ liệu và những thuộc tính cho cột dữ liệu. Sau đó chọn Save.

4.Xóa Table (bảng dữ liệu)

Để xóa bảng dữ liệu: Chọn CSDL, chọn Drop tại dòng bảng dữ liệu cần xóa và chọn OK.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.